Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek 2019

Majątek Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2019 r. wykazane w kwotach netto:

Aktywa trwałe                                                                              5 836 074,18 zł

w tym:

 1. Wartości niematerialne i prawne                                                   0,00 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                 5 836 074,18 zł

w tym:

 1. Środki trwałe                                                                    5 742 903,80 zł

w tym:

 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)      205 875,07 zł
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        4 374 826,43 zł
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                       274 494,89 zł              
 4. środki transportu                                                                                 0 zł              
 5. inne środki trwałe                                                                887 707,41 zł
 1. Środki trwałe w budowie                                                      93 170,38  zł
Wersja XML