Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek 2018

dotyczy: informacji o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2018 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe                                                                 5 486 803,84 zł

w tym:

 1. Wartości niematerialne i prawne                                       0,00zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    5 486 803,84zł

w tym:

 1. Środki trwałe                                                         5 363 159,86 zł

w tym:

 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)               248 876,07 zł
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  3 912 655,20 zł
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                                338 525,69 zł   
 4. środki transportu                                                                              8 437,62 zł    
 5. inne środki trwałe                                                                         854 665,28 zł
 1. Środki trwałe w budowie                                                                 123 643,98 zł
Wersja XML