• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu redakcyjne Biuletynu Informacji w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: MWO-V-216/2/2019

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

4) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 24.06.2019r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  tj. 09-07-2019 r do godz. 7:45  wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  W tym stanie należało orzec jak w sentencji.


Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
tel. 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax 77 47 43 021
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1602689
w tym miesiącu: 18718
dzisiaj: 562