Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek 2016

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2016 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe                                                                 5 519 479,64 zł

w tym:

 1. Wartości niematerialne i prawne                                      0,00 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    5 519 479,64 zł

w tym:

 1. Środki trwałe                                                         5 396 363,80 zł

w tym:

 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)              334 878,06 zł
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 4 223 042,97 zł
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                                218 142,40 zł   
 4. środki transportu                                                                            28 618,75 zł    
 5. inne środki trwałe                                                                         591 681,62 zł
 1. Środki trwałe w budowie                                                               110 113,98 zł
Wersja XML