Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek 2015

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2015 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe      5 577 467,36 zł

w tym:

 1. Wartości niematerialne i prawne              0,00 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe            5 577 467,36 zł

w tym:

 1. Środki trwałe  5 479 658,38 zł

w tym:

 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  377 879,06 zł
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    4 407 015,45 zł
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                 88 385,77 zł    
 4. środki transportu                                                          38 709,32 zł    
 5. inne środki trwałe                                                        567 668,78 zł
 1. Środki trwałe w budowie  97 808,98 zł
Wersja XML